Tanyagondnoki Szolgálat

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 535/2005. (XII.14.) MÖKT. Határozatával Tanyagondnoki Szolgálatot hozott létre. A Tanyagondnoki Szolgáltatás 2006. január 1-től kezdte meg működését.

A Tanyagondnoki Szolgáltatás működési területe Makó város közigazgatási területe.

A Tanyagondnoki Szolgáltatás a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény önálló szakmai egységként működik.

A tanyagondnoki szolgáltatás célja:

 • a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányból eredő hátrányainak enyhítése,
 • esélyegyenlőségének növelése,
 • az ott élők életfeltételeinek javítása,
 • a közszolgáltatásokhoz, szociális alapszolgáltatásokhoz  való hozzájutás elősegítése,  továbbá
 • egyéni és közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése a jobb életminőség elérése érdekében.

A tanyagondnok Makó város közigazgatási területén, a hátrányos helyzetű belterületeken és a külterületeken élő lakosok mindennapi ügyeinek intézésében nyújt segítséget.

 • A szolgáltatás segíti a külterületeken élőket az információhoz jutásban.
 • Jelzéssel él a külterületen felmerült igényekről, a megoldásra váró – több külterületi lakost érintő – problémákról.
 • Hozzájárul a közösség fejlesztéséhez, a civil szféra erősítéséhez, az életminőség javításához.
 • Figyelemmel kíséri az ellátási területén élők egészségi állapotát, különös tekintettel az életkoruk, vagy korábbi egészségügyi problémáik miatt veszélyeztetett csoportokra (idősek, gyermekek, krónikus betegek).
 • Megoldja a bevásárlást, gyógyszerfelíratást és kiváltást, valamint közreműködik a beteg személy háziorvoshoz, szakrendelésekre történő szállításában.
 • A tanyagondnok téli időszakban gondoskodik arról, hogy a hó elől elzárt tanyák megközelíthetőek legyenek, amennyiben ez nem sikerül, akkor gondoskodik a tanyákon élők élelemmel, gyógyszerrel történő ellátásáról.
 • Segítséget nyújt hivatalos ügyek intézésében, a kérelmek kitöltésében, illetve egyes ügyek intézését átvállalja.

A Tanyagondnoki Szolgáltatás feladatát 1 fő tanyagondnok látja el. A feladat ellátásához terepjáró gépkocsi áll a rendelkezésére.

A Tanyagondnoki Szolgálat feladatait alapellátás keretében végzi, mely szolgáltatás önkéntesen és térítésmentesen vehető igénybe Makó közigazgatási területén élők számára.

Kialakításra kerültek a Tanyagondnoki körzetek, melynek keretében Makó város külterülete négy területi egységre lett felosztva. Az egy-egy tanyacsoportot a tanyagondnok heti rendszerességgel látogatja.

 1. Rákosi út és a körülötte lévő tanyavilág (Ugar tanyacsoport, Járandó tanyacsoport, Makó-Rákos, Bogárzó)
 2. Igási út és a hozzá közel lévő tanyák (Járandó tanyacsoport, Igás, Semlyéktanyacsoport, Hatrongyos tanyacsoport)
 3. Földeáki út, Maroslelei út, Ószegedi út és a hozzá közel eső tanyák (Ugar tanyacsoport, Járandó tanyacsoport)
 4. Csanádpalotai út, Királyhegyesi út és a hozzá közeli tanyák (Járandó tanyacsoport, Dáli tanyacsoport)

 

A tanyagondnoki szolgálat által biztosított szolgáltatások köre:

1) A szolgáltatást igénybe vevők esetenkénti háziorvoshoz, szakrendelésre szállítása

A háziorvoshoz történő szállítás igény szerint történik. A szakrendelésekre történő szállításnál minden esetben figyelembe vesszük az előjegyzési időpontokat. A tanyagondnoki szolgálat járműve nem helyettesíti a mentőt, sürgős esetekben csak megfelelő képzettséggel rendelkező szakember nyújthat segítséget!

2) Krónikus betegségben szenvedők rendszeres gyógykezelésre, fizikoterápiás kezelésre

3) Gyógyszerkiváltás és gyógyászati segédeszköz beszerzése

A rendszeresen vagy alkalomszerűen szedett gyógyszerek és szükséges gyógyászati segédeszközök kiváltására minden esetben megkérhető a tanyagondnok. A gyógyszereket személyenként külön csomagolva, névvel és blokkal együtt ellátva viszi, így a gyógyszerek összekeveredése kizárt, ezen kívül könnyen elszámolható.

4) Élelmiszer és egyéb szükségleti cikkek beszerzése

Az élelmiszer és egyéb szükségleti cikkek beszerzése történhet az ellátott kereskedelmi egységbe történő szállításával vagy megbízással is. Ebben az esetben a pénz átvételéről a tanyagondnok elismervényt ad, melyen feltüntetésre kerül az átvett összeg. A megvásárolt élelmiszert minden esetben személyenként külön csomagolva, névvel ellátva a blokkal együtt viszi ki a tanyagondnok.

5) Terménybeszerzés, gázpalack csere, háztartási gépek javíttatása

6) Közüzemi szolgáltatóknál történő ügyintézés, közüzemi számlák befizetése, postai ügyintézés (levélfeladás, csomagfeladás)

Igény szerint az ügyfélszolgálatra szállítja az ellátási területén élőket ügyintézés érdekében. Befizetés esetén az átvett összegről bizonylatot ad, a befizetési nyugtával pedig elszámol.

7) Pénzbeli és természetbeli ellátásokról való tájékoztatás, az azokhoz való hozzájutás segítése.

A tanyagondnok napi munkája során folyamatosan figyelemmel kíséri az ellátási területén élőket. Felhívja a figyelmüket az őket megillető pénzbeli és természetbeli ellátásokra és juttatásokra. Közreműködik az igényléshez szükséges dokumentumok beszerzésében, kitöltésében és leadásában.

8) Család- és gyermekjóléti szolgálat munkatársainak helyszínre szállítása az egyes, a szolgálat feladat körébe tartozó problémák megoldása érdekében

9) Védőnői szolgálat munkatársainak szállítása a tanyán élő 0-6 éves korú gyermekek és várandós anyák gondozása érdekében

A tanyagondnok igény szerint gondoskodik a tanyán élő várandós nők és 0-6 éves korú gyermeket nevelő családok védőnői ellátáshoz való hozzájuttatásához. Ennek érdekében kiszállítja a védőnőt a családhoz, vagy közreműködik a várandós nő vagy a kisgyermekes édesanya tanácsadásra történő szállításában.

10) Egyedül élő, önellátásra csak segítséggel képes idős tanyasi lakosok ellátásához juttatása (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak gondozóházába történő elhelyezés)

A tanyagondnok feladatkörébe tartozik azon személyek felkutatása, akiknek már nehézséget jelent saját maguk ellátása és a napi meleg ebéd házhoz történő kihordása és/vagy a házi segítségnyújtás megkönnyíti mindennapjait, ezzel életminősége javul. Közreműködik a szolgáltatások igénylésében, a mindennapi ebéd kiszállításában és szükség szerint a házigondozást végző szakember szállításában is.

11) A közösségi, művelődési, sport- és szabadidős rendezvények szervezése, segítése, azok lebonyolításában való közreműködés (színház, kirándulás, helyi rendezvények)

A tanyagondnok közreműködik a különböző helyi rendezvények előkészítésében és lebonyolításában.

A város lakosai számára szervezett rendezvényekre (Nyugdíjas bál, Batyu bál, Operett fesztivál) az intézmény szállítási eszközei (terepjáró, 9 személyes kisbusz) rendelkezésre állnak, a tanyagondnok igény szerint gondoskodik a rendezvényre történő odaszállításról és a hazaszállításról.

12) Lakossági igények továbbítása

A tanyagondnok munkája során köteles a lakosságot érintő gondokat, problémákat az önkormányzat vagy a megfelelő szerv felé tolmácsolni, valamint az önkormányzat és az egyéb szervek intézkedéseit a lakossággal megismertetni, és a visszajelzéseket továbbítani.

A szolgáltatás igénybevételének módja:

 • a szolgáltatás iránti igényt be lehet jelenteni a tanyagondnoknál személyes látogatás alkalmával, a mezőőröknél, a tanyákon járőröző polgárőröknél, illetve telefonon, vagy üzenet útján.

A szolgáltatás igénybevételének megszűnése:

 • a szolgáltatás megszűnik az igénybe vevő kérésére
 • a fennálló probléma megszűnik
 • az igénybe vevő gondozási helye megváltozik
 • az igénybe vevő halálával.

 

Elérhetőség


Cím: 6900 Makó, Tinódi u. 8/A.

Telefonszám: 20/407-71-26

Tanyagondok elérhető: hétfő-csütörtök 7:30-16:00, péntek 7:30-13:30