Időskorúak átmeneti gondozóháza

Az Időskorúak Gondozóháza azt a lakossági igényt kívánja kielégíteni, amely az átmeneti elhelyezés iránt felmerül azon idős emberek részéről, akik számára életkoruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt már nem elegendőek az alapszolgáltatás keretében biztosított ellátások.

Az Időskorúak Átmeneti Gondozóházába azok az állandó makói lakcímmel rendelkező időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból otthonukban időlegesen nem tudnak gondoskodni.

Nem vehető fel az időskorúak átmeneti gondozóházába az a személy, aki pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenved.

Az Időskorúak Gondozóháza átmenetet képez a saját otthonban történő gondozás és a tartós bentlakásos intézmény között.

A gondozás célja a bentlakók életkörülményeinek javítása, egészségi állapotuk folyamatos karbantartása, lehetőségekhez mérten javítása, a tétlenség és a magány okozta izoláció csökkentése.

A Gondozóház állandó makói lakóhellyel rendelkező személyek részére biztosít ellátást, melynek időtartama egy év.

Ha egy év elteltével, a gondozott családi környezetbe nem helyezhető vissza, vagy az alapellátás keretein belül az ellátása nem biztosítható, úgy az intézmény orvosa szakvéleményének figyelembevételével, egy alkalommal az ellátás, egy évvel meghosszabbítható.

Az idősek gondozása összetett tevékenység, amelyet az 1/2017. (II.14.) EMMI rendelet alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 1/2000. (I.7.) SZCSM rendeletbe bekerült szolgáltatási elemeinek együttes alkalmazásával, a gondozottak egyéni szükségleteinek figyelembevételével valósítunk meg.

Intézményünk Időskorúak átmeneti Gondozóházába 32 fő elhelyezésére van lehetőség.

A teljes körű ellátáson belül, az alábbi szolgáltatást nyújtjuk:

 • Fizikai ellátás:
  • gondozás,
  • felügyelet,
  • háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás,
 • Egészségügyi ellátás,
 • Mentálhigiénés gondozás,
 • Foglalkoztatás:
  • közösségfejlesztés,
  • tanácsadás,
  • esetkezelés.

 

 

1. Fizikai ellátás keretein belüli szolgáltatásaink:

Az intézmény az ellátottakat otthonosan kialakított és berendezett 3-4 ágyas szobákban, a lakók egészségi állapotának és életkorának megfelelő módon helyezi el.

Az intézményben a gondozottak fizikai és lelki biztonságát és felügyeletét a folyamatos munkarendben dolgozó gondozónők által biztosított személyi, illetve technikai eszközzel (nővérhívó) kontrollálja.

Külön női és férfi zuhanyzó és WC, illetve mozgáskorlátozottak számára kialakított akadálymentes WC és zuhanyzó áll rendelkezésre az ellátottak részére.

Biztosítjuk a lakók által használt szobákban az életvitelszerű, folyamatos tartózkodást, az évszaknak megfelelő fűtést, a világítást, valamint a meleg vízzel való ellátást.

Lehetőséget biztosítunk egyik szobából a másikba való átköltözésre, összeférhetetlenség esetén szétköltözésre.

Az ellátott a saját ruházatát használja, ezzel is segítve az otthonosság érzésének fennmaradását. Ha az ellátást igény bevevő saját ruházattal nem rendelkezik, az intézménynek legalább három váltás ruházatot és lábbelit biztosítania kell évszaknak megfelelően. A személyes használatra kiadott ruházatot egyéni leltáron vezetjük.

Az intézmény gondoskodik a bentlakók ruházatának tisztításáról, ágyneműk biztosításáról.

 • Ágyneműcsere kéthetente, illetve szükség esetén azonnal történik.
 • A mosás mosatási rend alapján működik helyben, illetve kiszerződés alapján.

A gondozottaknak életsajátosságainak megfelelő napi háromszori étkezést, szükség esetén diétát biztosítunk. Az ételek készítése az intézmény saját konyháján történik, melyet kiszállítanak a Gondozóház tálalókonyhájára.

 • Fennjáró ellátottaink az intézmény ebédlőjében kulturált körülmények között fogyaszthatják el az ételeket. Fekvőbetegeink részére a gondozónők a szobájukba viszik az ételt és segítenek az étkezésben.
 • Ételek tálalása, újramelegítése, tárolása HACCP szabályainak betartása mellett történik.

Törekszünk arra, hogy minden ellátást igénybe vevő környezetének tisztán tartásában képességeihez mérten részt vegyen.

Az igénybe vevőket segítjük mindennapi életvitelében, mindennapi ügyeinek intézésében, ha saját háztartásában, vagy annak hiányában azt nem tudja megoldani.

Szakképzett gondozónők gondoskodnak a gondozottak személyi higiéné biztosításáról, a gyógyszerelésről, az étkezésben, öltözködésben, a folyadékpótlásban, a hely és helyzetváltoztatásban, valamint az inkontinenciában való segítségnyújtásról.

A testi higiéné biztosítása naponta, illetve szükség szerint történik.

 • A napi tisztálkodás és a fürdetés koordinált fürdetési rend alapján valósul meg.
 • Nagy gondot fordítunk az ágyhoz kötött gondozottak testi higiéniájára.
 • A tisztálkodáshoz mindennemű tisztálkodási szert az intézmény biztosít.

Mobilitásuk megőrzése érdekében, fizikai állapotunknak megfelelő testmozgást (időstorna) szervezünk, a csak segítséggel mozgók részére biztosítjuk a gondozónőkkel történő sétát.

 • A gondozás során egyéni gondozási tervet készítünk, mely tartalmazza az ellátott személy fizikai és mentális állapotának helyzetét, az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat, azok időbeli ütemezését, a segítségnyújtás egyéb elemeit. A gondozási tervet negyedévente, illetve a gondozott egészségügyi állapotában bekövetkezett jelentős változása esetén felülvizsgáljuk és az adott egészségi állapotnak megfelelően újratervezzük.

Egyéb szolgáltatásként, külön díjazás ellenében, mely a lakót terhelik: fodrász, manikűr, pedikűr vehető igénybe. Ingyenes szolgáltatásunk: a frissítő masszázs, melyet az ellátottjaink részére komfortérzetük javítása érdekében biztosítunk.

2. Egészségügyi ellátás keretein belül nyújtott szolgáltatásaink:

Egészségügyi ellátás keretében gondoskodunk az orvosi ellátásról, gondozottak egészségi állapotának felvilágosításról és az egészségmegőrzést szolgáló tanácsadásról.

 • Az intézményben gondozottak orvosi ellátását háziorvossal biztosítjuk, aki heti 2 alkalommal 2×2 órában rendszeresen ellenőrzi a Gondozóház lakóinak egészségi állapotát, betegségüknek megfelelő gyógyszert rendel el. Indokolt esetben gondoskodik a szakorvosi vagy intézményi gyógykezeléséről.

Az intézményben 1/2000 (I.7.) SzCsM rendeletben foglalt alaplistás gyógyszereket térítésmentesen biztosítjuk.

 • A rendszeres gyógyszerkészletet havonta a Gondozóház szakmai vezetője állítja össze az intézmény orvosának javaslata alapján.
 • Ezen túlmenően felmerülő egyéni gyógyszerigények költségét az ellátott fizeti.
 • Az alaplistás gyógyszerekről a gondozottak rendszeresen tájékoztatást kapnak.
 • Az intézmény vállalja a vényre felírt gyógyászati segédeszközeinek az ellátott költségén történő beszerzését.

A szakorvos által rendelt diétát saját konyháról biztosítjuk.

A személyi és környezeti, valamint élelmiszer higiénés szabályokat betartjuk és betartatjuk gondozottainkkal.

A Gondozóházban alapápolási feladatokat is ellátunk, intézményi orvos felügyeletével.

 • Ha az ellátásban részesülő személy állapota miatt ápolásra is szorul, az egyéni gondozási terv részeként ápolási tervet is kell készíteni. Az ápolási tervnek tartalmaznia kell az ellátást igénybevevő egészségi állapotának leírását, az ápolási tevékenység tartalmát, az ápolás várható időtartamát, ellátás kezdeményezését más intézményben (pl. fekvőbeteg gyógyintézeti elhelyezését stb.).
 • Az ápolási feladatok szakszerű ellátását az intézmény orvosa folyamatosan figyelemmel kíséri.

 

3. Mentálhigiénés gondozás keretein belül nyújtott szolgáltatásaink:

Intézményünkben valamennyi gondozott számára biztosítjuk a személyre szabott bánásmódot, segítjük a saját otthon elhagyásából adódó lelki megrázkódtatás feldolgozását, a közösségbe való beilleszkedést.

Célunk az ellátott testi-lelki aktivitásának fenntartása, megőrzése, valamint a meglévő képességeinek szinten tartása, fejlesztése, lelki harmónia, elégedettség kialakulása.

Lehetőséget biztosítunk apróbb személyes tárgyak (fényképek, könyvek) behozatalára, amellyel az új környezetet otthonosabbá tudják tenni.

Nagy gondot fordítunk a szobatársak megválasztására, annak érdekében, hogy a beilleszkedés minél könnyebb legyen.

A segítségnyújtás mentálhigiénés szakember segítségével valósul meg, aki személyre szabottan foglalkozik a gondozottakkal. Az idős ember szükségletének megfelelő rendszerességgel. Mentálhigiénés szakember egyéni és csoportos foglalkozást heti két alkalommal vezet. Segítséget nyújt abban is, hogy az esetlegesen lazuló családi kapcsolatok szorosabbra fonódjanak és a családtagok idős hozzátartozójukat rendszeresen látogassák. Közreműködik a konfliktusok kezelésében, megoldásában, esetmegbeszélést kezdeményezhet szakemberek közreműködésével (ellátott jogi képviselő, pszichológus).

A mentálhigiénés gondozást a gondozónők beépítik a gondozási folyamatba. Különösen nagy figyelmet fordítunk az ágyhoz kötött gondozottak mentális állapotára.

A Gondozóház lakóinak lehetőséget biztosítunk a szabad vallásgyakorláshoz. A református, katolikus és görög katolikus egyház rendszeresen tart istentiszteletet, misét az erre a célra kialakított imateremben. Az egyházak fontos szerepet töltenek be az idősek lelki gondozásában.

4. Foglalkoztatás:

A foglalkoztatással célunk: preventív módon az idős embert ki tudjuk mozdítani az izolálódás, az introvertáltság és a mások iránti közöny állapotából.

Közösségfejlesztés céljából a mentálhigiénés szakember rendszeresen szervez programokat, hogy az idősek hétköznapjait változatosabbá, színesebbé tegye, a bentlakókat közösséggé formálja.

 • A foglalkozások megválasztásakor figyelemmel vagyunk az ellátást igénylő életkorára, egészségi állapotára és meglévő képességeire.

A szellemi képességek megőrzését játékos vetélkedőkkel segítjük elő. A manuális készség megtartása érdekében papír és textil felhasználásával apróbb tárgyakat készítenek a lakók, amelyeket elajándékozhatnak.

Mozgásképességük szinten tartását időstornával, városi, piaci sétával segítjük elő.

Az információhoz jutást televíziók, rádiók biztosítják, többféle napi és hetilap áll a gondozottak rendelkezésére. Adományból származó kisebb könyvtárral is rendelkezünk, illetve hangos könyvtári regényeket is kölcsönzünk, amelyet időseink nagy élvezettel hallgatnak.

Részt veszünk különböző programokon, ahol a generációk találkozhatnak egymással. A generációk közötti kapcsolat megtartása érdekében óvodás és általános iskolás csoportok rendszeres látogatói a Gondozóháznak. Az egyházi ünnepeket közösen ünnepeljük, de egyéb alkalmakkor is műsorokkal szórakoztatjuk a bentlakókat.

A város központjában lévő Gondozóházból könnyen elérhetők a különböző rendezvények, illetve a saját intézményünkben működő klubjaink rendezvényeire is meghívást szoktunk kapni. Ezekre a rendezvényekre gondozónői kísérettel tudnak eljutni a lakók, valamint a tanyagondnoki szolgálat gépkocsijával.

Negyedévente lakógyűlést tartunk. Minden lakó elmondhatja a problémáját, javaslatát, amit a szakmai vezető és az intézményvezető figyelembe vesz a lakók jobb életkörülményeinek javításáért.

Az ellátás igénybevételének módja

 • A kérelmező és/vagy törvényes képviselője kérelmet nyújt be az Időskorúak Átmeneti Gondozóházában történő elhelyezésre. A kérelmet az ellátást kérelmező, vagy törvényes képviselője személyesen az Időskorúak Átmeneti Gondozóházában a szakmai vezetőnél (6900 Makó, Deák F. u. 57.) nyújthatja be.
 • A szakmai vezető elvégzi az előgondozást, illetve beszerzi a gondozási szükségletekről szóló igazolást, valamint a jövedelemigazolást.
 • A kérelmet az intézményvezető fogadja és bírálja el. A döntéshez szükséges információkat és az előgondozást az Időskorúak Átmeneti Gondozóházának szakmai vezetője szerzi be/végzi. Sürgősségi elhelyezés esetén a kérelem benyújtását követő azonnali döntéshozatal történik szabad férőhelyek függvényében.
 • A döntéshozatalt (Szt. 94§ a) szerint) követően a kérelmezőt írásban értesíti az intézményvezető. Az írásos tájékoztató tartalmazza az intézménybe történő felvétel rendjét, időpontját és az elhelyezéssel kapcsolatos teendőket.
 • Tekintettel arra, hogy az Időskorúak Átmeneti Gondozóháza határozott ideig, maximum 1 év időtartamra, – amely meghosszabbítható indokolt esetben – szól a döntésről szóló értesítés erre is kiterjed. Az előgondozás a kérelem beérkezésétől számítva két héten belül történik. A megállapodás megkötése a felvétel napján aktualizálódik.

 

Térítési díj


A szolgáltatás térítési díj köteles.

Az intézményi térítési díj összegét a többször módosított 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet alapján Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletben szabályozza az Szt. ide vonatkozó paragrafusának figyelembe vételével. A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az ellátott rendszeres havi jövedelmének 60 %-át.

Elérhetőség


Cím: 6900 Makó, Deák Ferenc u. 57.

Szakmai vezető: Gyenge Ferenc

Tel.: 62/219-258, e-mail: gondozohazmako@gmail.com