Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás egy olyan szociális szolgáltatás, melynek keretein belül szakemberek gondoskodnak:

 • azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak,
 • azokról a fogyatékos személyekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,
 • azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik,
 • azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.

Ugyanakkor segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete

 • saját környezetében
 • életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően,
 • meglevő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

A gondozást és a segítségnyújtást szakképzett szociális gondozónők végzik.

Házi segítségnyújtás keretében az alábbi tevékenységek és résztevékenységeket biztosítjuk:

1) Szociális segítés keretében:

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:

 • takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)
 • mosás
 • vasalás

 

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:

 • bevásárlás (személyes szükséglet mértékében)
 • segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
 • mosogatás
 • tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)
 • kísérés

Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában.

Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése

2) Személyi gondozás keretében:

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:

 • információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
 • családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
 • az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés
 • ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében

 

Gondozási és ápolási feladatok körében:

 • mosdatás, fürdetés, öltöztetés
 • ágyazás, ágyhúzás
 • inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
 • haj, arcszőrzet ápolás
 • száj, fog és protézis ápolás
 • körömápolás, bőrápolás
 • folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
 • mozgatás ágyban, decubitus megelőzés
 • felületi sebkezelés
 • gyógyszer kiváltása, gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
 • vérnyomás és vércukor mérése
 • hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
 • kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés,
 • kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás
 • a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig)

 

Kiegészítő szolgáltatások:

 • orvosi utasításra: Bioptron lámpa használata, gépi masszírozás, TENS készülék használat

Házi segítségnyújtás szolgáltatás igénybevételének menete:

 • Kérelem beadásával indul, melyet az intézmény székhelyén (6900 Makó, Tinódi u. 8/A.) nyújtja be az igénylő vagy annak törvényes képviselője.
 • Ezt követően az intézményvezető felkéri a szakmai vezetőt személyi gondozási szükségletfelmérést elvégzésére, mely az igénybevevő lakóotthonában történik.
 • A szükségletfelmérés eredményeként valamint a beérkezett orvosi igazolások, szakvélemények alapján a szakmai vezető megállapítja a gondozási szükséglet mértékét,
 • A szakmai vezető javaslata valamint a becsatolt dokumentumok alapján az intézményvezető dönt a kérelem elfogadásával kapcsolatban, melyről az igénylőnek írásban értesítést küld.
 • Az értesítésben meghatározásra kerül a szolgáltatás igénybevételének dátuma és a fizetendő térítési díj mértéke.
 • Az ellátásba vételkor az intézmény és a kérelmező megállapodást köt.

Térítési díj:


A szolgáltatásért jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni.

Az ellátott által fizetett térítési díj összege a (személyi térítési díj) a házi segítségnyújtás intézményi térítési díjából kerül kiszámításra a gondozott jövedelmének figyelembe vételével.

A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díj az óradíj és az adott hónapban lakáson gondozásra fordított idő szorzata alapján kerül kiszámításra.

A 1993. évi III. tv. 116.§ (3) alapján házi segítségnyújtás esetén a személyi térítési díj mértéke nem haladhatja meg a rendszeres jövedelem 25%-át. Ha a házi segítségnyújtás mellett étkezés is történik, a személyi térítési díj mértéke nem haladhatja meg a rendszeres jövedelem 30%-át.

A térítési díjat a többször módosított 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet alapján Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletben szabályozza.

Elérhetőség


Cím: 6900 Makó, Tinódi u. 8/a

Telefonszám: 62/213-420/6-os mellék

Szakmai vezető: Szabó Zoltán

E-mail cím: gondozasicsopmako@gmail.com