Térítési díj

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148.§ (1)-(3), valamint (5) bekezdése alapján az intézményi ellátásért térítési díjat kell fizetni.

A bölcsődében a fenntartó mind étkezésre, mind gondozásra kiszámítja a térítési díjat a vonatkozó jogszabályi előírások szerint. Az intézményvezető pedig a fizetendő személyi térítési díjat konkrét összegben állapítja meg, figyelembe véve a hatályban levő kedvezményekre való jogosultságot.

 • A térítési díj megfizetésére a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő, vagy más törvényes képviselő köteles előre, egy összegben minden hónapban a megjelölt időpontig a bölcsődében befizetni.
 • A bölcsőde az igénybe nem vett étkezésre befizetett térítési díjat, túlfizetésként a következő hónapra elszámolja, vagy az ellátás megszűnésekor visszafizeti.
 • Ha a szülő a személyi térítési díjat vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, akkor a Fenntartóhoz: Makó Város Önkormányzati Hivatalához fordulhat, megküldött levélben kérheti a felülvizsgálatot.

A bölcsődei ellátás térítésköteles. Az étkezési díjat a 29/1993 (II.17.) NM rendelet alapján minden hó 10. napjáig kell befizetni. A térítési díjat Makó Város Képviselő-testülete határozza meg,

Benyújtandó dokumentumok a bölcsődei beszoktatás megkezdése előtt 2 héttel:

 • Szülők munkáltatói igazolása (egyedülálló esetén egy munkáltatói)
 • 3 gyermek esetén MÁK igazolás családi pótlék/nevelési ellátásról
 • tartós beteg gyermek esetén szakorvosi igazolás
 • ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül az igénylő, annak az érvényes határozata
 • gyermek lakcím kártyája – csak makói lakcímmel rendelkező lakos veheti igénybe a bölcsőde szolgáltatásait
 • gyermek TAJ kártyája,
 • házi gyermekorvos igazolása: 1 hétnél nem régebbi
 • gyermek egészségügyi kiskönyve

További részletes tájékoztatást személyesen a bölcsődevezetőtől lehet kérni.

Bölcsődei beiratkozás: folyamatosan, a férőhely függvényében.